ခံယူထားသည့္တာဝန္ –

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခံယူထားသည့္တာဝန္မွာကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ရာတြင္သံုးသည့္ေဆးလံုးမ်ားသံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးကိုေျဖဆိုရန္ ႏိုင္ငံတကာရင္းျမစ္ဌာန အေနျဖင့္ရပ္တည္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ဥပေဒမ်ာ၊ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအရ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ သင္ကမည္သည့္ေနရာသို႔ေရာက္ေန ေစကာမႈ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ရန္အတြက္ ေဆးဝါးမ်ားကိုေဘးကင္းစြာသံုးစြဲပံုနည္းလမ္းကို သင္သိႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ရာတြင္သံုးသည့္ေဆးလံုးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ အခ်က္အလက္မွားရယူျခင္းအားပေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မွန္မ်ားကိုေဝမွ်ေပးရန္ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီးတိုင္းတြင္ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိသည့္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ခြင့္ရွိသည္ဟုယံုၾကည္သည့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားစုစည္းထားသည့္ သီးသန္႔အုပ္စုမွ ဤဝဘ္ဆိုဒ္ကိုဖန္တီး၍ ထိန္းသိမ္းပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးတြက္ ေဘးကင္းမႈႏွင့္က်န္းမာေရးအတြက္ အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ေသာကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ေဆးလံုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာေခတ္ႏွင့္အညီတေျပးညီျဖစ္သည္ကိုေသခ်ာေစရန္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ Guttmacher အင္စတီက်ဴ ႔ႏွင့္ safe2choose.org တို႔အပါအဝင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားစြာမွ အခ်က္အလက္ကိုဤဝဘ္ဆိုဒ္အတြက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းထားပါသည္။ အသံုးျပဳထားသည့္ရင္းျမစ္မ်ားအားလံုးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ညြန္းကိုးကားခ်က္စာရင္း ကိုၾကည့္ရႈ႔ပါ။

မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္ –

ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ရွိေသာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေရးသားထားသည့္အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ားကတိက်မွန္ကန္မႈရွိသည္ကိုေသခ်ာေစရန္အားထုတ္မႈမွန္သမွ်ကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲႏိုင္၍ ထိုအခ်ိန္အတြင္းတင္ျပထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၏တိက်မွန္ကန္မႈအတြက္ တရားဥပေဒအရတာဝန္ရွိမႈကို စာေရးသားသူမွ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

သင္မျမင္ရသည့္ဘာသာစကားလိုအပ္ပါသလား။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဤေနရာ တြင္ေျပာျပပါ။