• သင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်မႈကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥအျဖစ္လွ်ိဳ ႔ဝွက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္စိုးရိမ္မိပါက မအဂၤါထဲထည့္သြင္းသည့္နည္းလမ္းအစား သင့္ခံတြင္းထဲ သြားႏွင့္ပါးေစာင္းၾကားမ်ားတြင္ထည့္သြင္းသည့္နည္းကိုသံုးပါ။ ့ျဖစ္ေလ့မရွိသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအကူအညီရယူရန္လိုျပီးသင္တြင္ဆိုးဝါးသည့္ျပႆနာမ်ားရွိလာလွ်င္၊ ေဆးျပားကိုမအဂၤါထဲတြင္ထည့္သြင္းသည့္နည္းကိုသံုးထားပါက ေဆးျပားမ်ားကို ျမင္ေနႏိုင္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္၊ သင့္မအဂၤါထဲတြင္ ေဆးျပားမ်ားကို ေတြ႔ရွိထားပါက သင္အတိုင္ၾကားခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။
 • သင္ကိုယ္ဝန္ဘယ္ႏွစ္ပတ္ေလာက္ရွိေနျပီလဲ။ သုေတသနကညြန္းဆိုထားသည္မွာ သင္၏ေနာက္ဆံုးရာသီလာခ်ိန္မွစ၍ ၁၀ ပတ္ထိမရွိေသားသည့္ကိုယ္ဝန္မ်ားအတြက္ ေဆးသံုး၍ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ျခင္းအား အၾကံျပဳေလ့ရွိပါသည္။ သင္၏ေနာက္ဆံုးရာ သီလာခ်ိန္မွစ၍ သင္ကိုယ္ဝန္ဘယ္ႏွစ္ပတ္ေလာက္ရွိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ကိုယ္ဝန္တိုင္းထြာတြက္ခ်က္မႈကိုသံုးပါ။
  သင္၏ေနာက္ဆံုးရာသီလာခ်ိန္မွာ- ေန႔ရက္
  April 18th, 2017
  တြင္လာသည္ သို႔မဟုတ္၎ေနာက္ပိုင္းမွလာလွ်င္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ေဆးကိုသင္ထည့္ သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ဆဲျဖစ္ပါသည္။
 • ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ရာတြင္ သင္ကအေထာက္အကူလိုအပ္ပါက မည္သူ႔ကို အားထားမည္လဲ။ သင္ကေဆးဘက္ဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္လွ်င္မည္သူ႔ကိုသင္ယံုၾကည္ပါသလဲ။ အခ်ိဳ ႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာတားျမစ္ထားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ တိုးပြားလာသည့္ ေရာဂါျပႆနာမ်ားျဖစ္လွ်င္အကူအညီရယူရန္အတြက္သင္ယံုၾကည္ရသည့္သူကိုသိထားရန္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ေသခ်ာသိထားသင့္ပါသည္။

ေဆးလံုးမ်ားကိုသံုးစြဲမႈမျပဳမီ –

 • သင့္သားအိမ္ထဲတြင္ သေႏၶသားသည့္ကိရိယာေခ်ာင္းထည့္ထားလွ်င္ (ဥပမာ IUD ကိြဳင္သို႔မဟုတ္ ပရိုဂ်က္စတုန္း IUD) ၎ကိုသင္ ဖယ္ရွားပစ္ရမည္။
 • သင္ကကေလးႏို႔တိုက္ေကၽြးေနလွ်င္ မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol)ေဆးလံုးမ်ားက ကေလးငယ္ကိုဝမ္းသြား/ဝမ္းပ်က္ေစႏိုင္သည္။၎ကိုေရွာင္ရွားရန္၊ ကေလးကိုႏို႔ဦးစြာ တိုက္ေကၽြးပါ၊မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol)ေဆးလံုးကိုသံုး၍ ေနာက္ထပ္တစ္ခါႏို႔ မတိုက္ေကၽြးမီ ၄ နာရီေစာင့္ပါ။
 • သင္က HIV ႏွင့္ေနထိုင္သူျဖစ္လွ်င္၊ သင္ကပိုမိုနာမက်န္းမျဖစ္ေအာင္ဂရုစုိက္ပါ။ သင္ကအန္တီ-ရီထရိုဗိုက္ရယ္ေဆးဝါးမ်ားကိုေသခ်ာေသာက္သံုးေနျပီး သင့္က်န္း မာေရးေကာင္းေအာင္ေနပါ။
 • သင္ကေသြးအားနည္းေရာဂါရွိလွ်င္၊ သင္ကက်န္းမာေရးအေစာင့္အေရွာက္ လိုအပ္ပါက ဆရာဝန္တစ္ဦးကိုသထားလွ်င္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ သင္ကသံဓာတ္အားနည္းသူျဖစ္လွ်င္ (သင့္ေသြးထဲတြင္သံဓာတ္နည္းပါျခင္း) ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ေဆးကိုသံုးျခင္းကအႏၱရာယ္ရွိေစႏိုင္သည္။

အေထြေထြအၾကံေပးမႈ –

 • လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။
 • အစားနည္းနည္းသာစားပါ (ဥပမာ ဘီစကစ္သို႔မဟုတ္ ေပါင္မုန္႔ကင္တို႔က ေအာ့အန္လုိျခင္းကိုသက္သာေစႏိုင္ပါသည္)။
 • • မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol)ေဆးလံုးကိုသင္အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္သင္ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ေနရာ (သင့္အိမ္ကဲ့သို႔)ႏွင့္ ေဆးသံုးျပီးေနာက္ နာရီအနည္းငယ္ေလာက္ သင္လွဲေလ်ာင္းရန္အတြက္အဆင္ေျပႏိုင္သည့္ ေနရာမွာသာသံုးပါ။
 • • သင့္ကိုျပဳစုရန္ ေရေႏြးခါးသို႔မဟုတ္ စားဖို႔တစ္ခုခုယူလာေပးသူက့ဲသို႔ေသာကူညီမည့္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရွိထားျခင္းက သင့္ကိုကူညီရာေရာက္ပါသည္။
 • ရာသီလာခ်ိန္တြင္သံုးသည့္အခံမ်ားစြာကို သင္ေသခ်ာအသင့္ရွိထားပါ။ ပံုမွန္ရာသီလာခ်ိန္ထက္ပို၍ ၎တို႔ကိုသင္သံုးရမည္။
 • • ေဆးရံုးေဆးခန္းသို႔သင္သြားရန္လိုအပ္ခဲ့ပါက အစီအစဥ္တစ္ခုစီမံထားပါ။