ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ေဆးမ်ားကိုသင္သံုးျပီးေနာက္တြင္မည္သုိ႔ခံစားရမည္နည္း။

ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းႏွင့္ေသြးဆင္းျခင္းတို႔က အဓိကေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဤလကၡဏာမ်ားကအသံုးဝင္သည္မွာ ၎တို႔သည္ေဆးဝါးအာနိသင္ရွိသည္ကိုျပပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုက္မည္မွ်နာက်င္မည္နည္းႏွင့္ေသြးမည္မွ်ေလာက္ဆင္းမည္နည္း။

  • အခ်ိဳ ႔ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းမ်ားအလြန္ျပင္းထန္ပါသည္—ရာသီလာခ်ိန္တြင္ခါးနာသည္ထက္ပိုမိုဆိုးဝါးပါသည္(ရာသီလာခ်ိန္တြင္ သင္ခါးနာတတ္လွ်င္)။
  • အခ်ိဳ ႔ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေသြးဆင္းျခင္းမွာရာသီလာခ်ိန္ထက္ပိုမိုမ်ား ႏိုင္ပါသည္။ မီဆိုပရိုစတိုလ္(Misoprostol) ေဆးလံုးကိုသင္သံုးျပီးေနာက္ နာရီအနည္းငယ္ၾကာခ်ိန္တြင္ ၾကက္ဥလံုးေလာက္ရွိသည့္ေသြးစေသြးနမ်ား သင္ဆင္းႏိုင္ပါသည္။
  • အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဗိုက္နာျခင္းကမဆိုးလြန္း၍ ေသြးဆင္းျခင္းမွာ လည္း ပံုမွန္ရာသီလာခ်ိန္ေလာက္သာဆင္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကသင့္ကိုအဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားေစလိုပါသည္။

  • ပံုမွန္ရာသီလာသည္ထက္ပိုျပီး ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းႏွင့္ ေသြးဆင္းျခင္းျဖစ္လွ်င္ အထိတ္တလန္႔မျဖစ္ပါႏွင့္။
  • သင္ကဗိုက္နာမႈဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံစားေနရလွ်င္ အိုင္ဗ်ဴပရုိဖန္ကသင္ကိုက္ခဲနာက်င္မႈကို သက္သာေစမည့္ေဆးစြမ္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္(ဆရာဝန္ေဆးညႊန္းမလိုအပ္ဘဲ) အိုင္ဗ်ဴပရုိဖန္ ၂၀၀ မီလီဂရမ္ အာနိသင္ေဆးျပားကို ေဆးဆိုင္တြင္သင္ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ၆ နာရီမွ ၈ နာရီတိုင္း တစ္ၾကိမ္ ေဆးျပား ၃-၄ (၂၀၀ မီလီဂရမ္)ကိုေသာက္ပါ။ ၎ကသင္၏ကိုက္ခဲ နာက်င္မႈကိုသက္သာေစပါလိမ့္မည္။

သတိျပဳပါ –

ကိုယ္ဝန္ကိုဖ်က္ခ်စဥ္အတြင္းမွာ အထက္ပါလကၡဏာမ်ားကပံုမွန္သာျဖစ္သည္။သတိျပဳပါ။ တိုးပြားလာသည့္ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္သင့္တြင္အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည့္လကၡဏာအခ်ိဳ႔ကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

  • ေသြးအေျမာက္အမ်ားဆင္းျခင္း – သားေလာင္းထြက္သြားသည္ဟုသင္ထင္မိျပီးေနာက္ တစ္နာရီလွ်င္အခံအၾကီးစား ၂ ခုလံုးစိုရြဲသြားလွ်င္ ၂ နာရီဆက္တိုက္ေသြး ဆင္းျပီးေနလွ်င္၊ ယင္းမွာ ေသြးအလြန္ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဤမွ်ေလာက္သင္ ေသြးဆင္းေနလွ်င္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအကူအညီကို သင္ရယူသင့္သည္။ စိုရႊဲသည္ဆိုသည္မွာ အခံအၾကီးစားကလံုးဝေသြးမ်ားျဖင့္ အေရွ႔အေနာက္၊ေဘးတိုက္၊ဟိုဘက္ဒီဘက္အားလံုးရႊဲရႊဲစိုသြားျခင္းျဖစ္သည္။bleeding image
  • အျပင္းအထန္ နာက်င္မႈ – အိုင္ဗ်ဴပရိုဖန္ကိုသင္ေသာက္ ထားသည္ပင္လွ်င္ အလြန္အမင္းနာက်င္မႈက ဆက္ျဖစ္ေနလွ်င္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအကူအညီရယူပါ။ ဤကဲ့သို႔ေသာအျပင္းအထန္ နာက်င္မႈမွာ သင့္ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျပီးသင့္တြင္ တိုးပြားလာသည့္ေဝဒနာတစ္ခုခုရွိေနႏိုင္ပါသည္။ အိုင္ဗ်ဴပရိုဖန္ကိုသင္ေသာက္၍ မသက္သာမေပ်ာက္ကင္းသည့္ ကိုက္ခဲနာက်င္မႈမွာ အႏၱရာယ္အေငြ ႔ အသက္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ နာက်င္မႈေဝဒနာခံစားေနရေသာ မည္သည့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးကိုမဆို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈရယူရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အၾကံျပဳပါသည္။
  • အလြန္ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ေနပါသလား။ မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol)သံုးသည့္ေန႔ ရက္တြင္ ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္ျခင္း၊ေအာ့အန္လိုျခင္းႏွင့္ ေအာ့အန္ျခင္းတို႔ကုိသင္ခံစားရ ႏိုင္ပါသည္။ ၎ကပံုမွန္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ေဆးလုံးသံုးစြဲျပီးေနာက္တြင္ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုမိုေနထိုင္ေကာင္းမြန္လာသင့္ပါသည္။ ဖ်ားနာမႈမျဖစ္သင့္ပါ။ မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol) သံုးစြဲျပီးေနာက္တစ္ေန႔ျပီးတစ္ေန႔သင္ဖ်ားနာသည္ဟု ခံစားရလွ်င္၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈကိုသင္ခံယူသင့္သည္။