ጽን ስ ማስ ወረ ጃ እ ን ክብሌን በ ተመሇ ከተ ያ ሇ ዎትን ጥያ ቄ ሇመመሇ ስ እ ን ደ አ ሇም አ ቀፍ የ መረ ጃ ምን ጭ ሆነ ን
እ ና ገ ሇ ግሌዎታሇ ን ፡ ፡ እ ያ ን ዳን ዱ ሀ ገ ር ጽን ስ ማስ ወረ ድን አ ስመሌክቶ የ ራሱ የ ሆነ ደን ብ ፣ መመሪ ያ ና ግን ዛ ቤ
ይኖረ ዋሌ፡ ፡ የ እ ኛ ዋን ኛ ግብም የ ጽን ስ ማስ ወረ ጃ እ ን ክብሌን ሇመጠቀም በ ፈሇ ግን በ ት ጊዜ ከየ ት ማግኘት
እ ን ደምን ችሌ፣ ከመጠቀማችን በ ፊትም ምን ማድረ ግ እ ን ዳሇ ብን ፣ በ አ ግባ ቡ እ ን ዴት መጠቀም እ ን ደምን ችሌ፣ ከተጠቀምን
በ ኋሊ ም ሉገ ጥመን የ ሚችሇውን ነ ገ ር እ ን ድን ገ ምት፣ በ የ ትኛው ጊዜ የ ህ ክምና እ ር ዳታ እ ን ደሚያ ስ ፈሌገ ን ያ ሇውን
ተጨባጭ መረ ጃ ማካፈሌና በ ጽን ስ ማስ ወረ ድ ሊ ይ ያ ሇውን የ ተሳ ሳ ተ ግን ዛ ቤ ማስ ቀረ ት ነ ው ፡ ፡
በ ዋና ነ ት ጽን ስ ን ሇማስ ወረ ድ የ ምን ጠቀምባ ቸው ሁሇ ቱ እ ን ክብልች ሚፌፕሪ ስ ቶን እ ና ሚሶ ፕሮስ ቶሌ የ ተባ ለት ና ቸው፡ ፡
ሁሇ ቱን የ አ ጠቃቀም መን ገ ዶች ማሇ ትም ሚፌፕሪ ስ ቶን እ ና ሚሶ ፕሮስ ቶሌን አ ን ድ ሊ ይ በማደባ ሇ ቅ መጠቀምና
ሚሶ ፕሮስ ቶሌን ሇ ብቻው መጠቀምን አ ስመሌክቶ በምን ሰጣችሁ ማብራሪ ያ እ ን ዴት መውሰ ድ እ ን ደሚቻሌ ማወቅን ጨምሮ
ጤና ዎትን በማይጎ ዳ መሌኩ ጽን ስ ዎን ማስ ወረ ድ ይችሊ ለ ፡ ፡

ዝር ዝር መቆጣጠሪ ያ ዎች

እ ን ክብለን ከመውሰ ድዎ በ ፊት ማዘ ጋጀት የ ሚጠበ ቅብዎት ነ ገ ሮች፡ –

  • ማድረ ቂያ ጨር ቅ ወይም ሞዴስ
  • በ ቂ የ መጠጥ ውሃ
  • ቀሊ ሌ፣ የ ተመጣጠነ ምግብ
  • አ ይቡፕሩፌን ወይን ም ላሊ የ ህመም ማስ ታገ ሻ መድኃኒ ቶች
  • የ ጤና ባ ሇሙያ ስ ሌክ ቁጥር እ ና ችግር ቢያ ጋጥም በ አ ስ ቸኳይ ምን ማድረ ግ እ ን ደሚቻሌ በ ተመሇ ከተ የ ተዘ ጋጀ
    እ ቅድ
  • ሇ እ ር ስ ዎ እ ር ዳታ እ ን ዲያ ደር ግ የ ሚያ ምኑ ት የ ቅር ብ ጓ ደኛ ወይም የ ቤተሰ ብ አ ባ ሌ