ما بعنوان منبعی بین المللی پاسخگوی کلیه سوالهای شما در رابطه با استفاده از قرص سقط جنین هستیم. هر کشوری اصول و مقررات و دیدگاههای خاص خودش را در رابطه با سقط جنین دارد. هدف ما رفع ابهامات و تبادل اطلاعاتی در رابطه با استفاده از قرص سقط جنین از قبیل نکاتی که در وهله اول باید مورد توجه قرار بگیرد، نحوه بدست آوردن آن، نحوه استفاده ایمن از آن، انتظاری که از آن می توان داشت و زمان نیاز به کمک پزشکی می باشد.

دو داروی رایج برای استفاده در سقط جنین عبارتند از مایفپریستون و میزوپروستول. ما هر دو روش (ترکیبی از هر دو دارو و میزوپروستول به تنهایی) شامل نحوه استفاده از داروها را به منظور انجام سقط جنینی ایمن توضیح می دهیم.

لیست کنترل:

آنچه که قبل از استفاده از قرصها، میبایست آماده شده باشد:

– چند پد

– آب آشامیدنی به میزان کافی

– غذای ملایم و مغذی

– ایبوبروفن یا سایر مسکن های درد

– شماره تلفن مرکز حرفه ای پزشکی وطرح فوریت ها

– یک دوست یا آشنای معتمد جهت کمک به شما.