Mifepristone at Misoprostol

Hakbang 1:   Lunukin ang isang pildoras ng mifepristone (200 micrograms). Maaari kang magkaroon ng bahagyang pagdurugo matapos mong inumin ang mifepristone. Pangkaraniwan lang ito!

Hakbang 2: Maghintay ng 24-48 oras

Kailangan mong maghintay ng 24 na oras bago gamitin ang misoprostol, ngunit siguraduhing gamitin bago mag-48 oras. Habang naghihintay ka, gawin mo lang ang mga karaniwang bagay na ginagawa sa pang-araw-araw mong pamumuhay, tulad ng pag-aalaga sa iyong pamilya, pagluluto o pagpasok sa trabaho o paaralan.

Hakbang 3: Gamitin ang misoprostol (4 na pildoras, 200 micrograms bawat isa)

May dalawang paraan sa paggamit ng misoprostol: paglagay ng mga pildoras sa iyong ari o sa iyong bibig sa pagitan ng iyong mga pisngi at ibabang panga. Tunay na mabisa ang parehong paraan:

vaginaKung maglalagay ng misoprostol sa iyong ari:

 1. Umihi at hugasan ang iyong mga kamay.
 2. Humiga. Gamit ang iyong daliri, itulak ang 4 na pildoras sa iyong ari. Hindi kailangang ang mga pildoras ay nasa anumang espesyal na lugar sa iyong ari, hanggang sa kung saan lang ang maaabot ng iyong daliri.
 3. Humiga nang 30 minuto.

mouthKung maglalagay ng misoprostol sa iyong bibig:

 1. Uminom ng tubig upang maging basa ang iyong bibig. Ilagay ang 4 na pildoras sa pagitan ng iyong pisngi at ibabang ngipin (2 pildoras sa bawat bahagi).
 2. Hayaan sila sa loob ng iyong pisngi ng 30 minuto. Maaaring manuyo o maglasang parang tsok ang iyong bibig habang ang mga ito ay natutunaw. Huwag kumain o uminom sa 30 minutong ito.
 3. Pagkatapos ng 30 minuto, gamit ang tubig, inumin ang lahat ng natira sa mga pildoras.

Anong susunod?

Kadalasan sa loob ng 1 hanggang 2 oras, magsisimula kang magkaroon ng pamimitig at pagdurugo. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansiyang pagkain. Humiga at magpahinga. Maaari kang uminom ng ibuprofen upang matulungang maibsan ang sakit.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang pahina ng “Mga Sintomas”.

Hakbang 4:

Kung ginamit mo ang mga pang-aborsiyong pildoras na mifepristone at misoprostol, maaaring hindi mo na kailangang bumisita sa isang tagapaglaan ng pangangalagang pangkalusugan. Tiyaking hindi ka nakararamdam ng mga sintomas sa pagbubuntis, ang pakiramdam mo ay nasa mabuti kang kalusugan at hindi matindi ang iyong pagdurugo. Tunay na mabisa ang mga gamot na ito, kaya inirerekomenda lamang ng World Health Organization ang muling pagpapakonsulta kung pakiramdam mong:

 • May sakit ka o ang iyong nararamdamang pagkirot ay hindi bumubuti. Hindi ka dapat maghintay ng dalawang linggo kung nagkakaroon ka ng ganitong mga problema; humingi ng agarang atensiyong medikal
 • Buntis ka pa rin matapos ang 2 linggo mula nang uminom ng mga pang-aborsiyong pildoras.
 • Matindi ang pagdurugo at hindi humihina matapos ang 2 linggo.

Tandaan: Dalawang linggo pagkatapos ng iyong aborsiyon, maaaring magpositibo pa rin ang iyong pagsusuri sa pagbubuntis dulot ng mga nananatiling hormone sa iyong katawan. Kung patuloy mong maramdaman ang pagiging buntis (may paglambot ng suso, pagkahilo, pagkapagod, atbp.) matapos gamitin ang mga pildoras, bumisita sa doktor.

 

Misoprostol Lamang

Ipinapalagay ng mga instruksiyong ito na gumagamit ka ng 12 pildoras ng misoprostol na 200 micrograms bawat isa. May dalawang paraan sa paggamit ng misoprostol: paglalagay ng mga pildoras sa iyong ari o sa iyong bibig sa pagitan ng iyong mga pisngi at ibabang panga. Tunay na mabisa ang parehong paraan.

Hakbang 1a: Gamitin ang unang 4 na pildoras.

 • vaginaKung piliin mong ipasok ang mga ito sa iyong ari, siguraduhin umihi muna at hugasan ang iyong mga kamay. Humiga at gumamit ng isang daliri upang itulak ang 4 na pildoras sa iyong ari. Hindi kailangang nasa anumang espesyal na lugar sa iyong ari ang mga pildoras, hanggang sa kung saan lang ang maaabot ng iyong daliri. Humiga sa susunod na 30 minuto.

 

 • mouthKung piliin mong ilagay ang mga pildoras sa iyong bibig, ilagay sila sa pagitan ng iyong pisngi at ibabang ngipin at hayaan ang mga ito ng 30 minuto (2 sa bawat bahagi). Maaaring manuyo ang iyong bibig, o maglasang parang tsok habang natutunaw ang mga ito. Huwag kumain o uminom sa 30 minutong ito. Kapag tapos na ang oras, lunukin kung ano ang natitira sa mga pildoras sa tulong ng pag-inom ng tubig.

1b: Maghintay ng 3-4 na oras bago sundan ang hakbang 2.

Hakbang 2a: Gamit ang 4 pa na pildoras, ulitin ang hakbang 1. Kung piliin mong ipasok ang mga pildoras sa iyong ari, humiga ng 30 minuto, o hayaan ang mga ito sa iyong bibig, panatilihin sila sa pagitan ng iyong mga pisngi at ibabang ngipin, at hayaan sila doon ng 30 minuto bago lunukin gamit ang tubig.

2b: Maghintay ng 3-4 na oras bago sundin ang hakbang 3.

Hakbang 3: Gamit ang huling set ng 4 na pildoras, sundin ang hakbang 1. Kung piliin mong ipasok ang mga pildoras sa iyong ari, humiga ng 30 minuto. Kung piliin mong ilagay ang mga pildoras sa iyong bibig, siguraduhing ilagay ang mga ito sa iyong mga pisngi gamit ang iyong ibabang mga ngipin sa loob ng 30 minuto bago lunukin gamit ang tubig.


Anong susunod?

Kadalasan sa loob ng 1 hanggang 2 oras ng pagpasok ng unang set ng mga pildoras sa loob ng iyong katawan, magsisimula kang magkaroon ng pamimitig at pagdurugo. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansiyang pagkain. Humiga at magpahinga. Maaari kang uminom ng ibuprofen o iba pang over-the-counter na gamot sa kirot upang matulungang maibsan ang sakit.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang pahina ng “Mga Sintomas”.

Hakbang 4: Bisitahin ang iyong tagapaglaan ng pangangalagang pangkalusugan

Kung ginamit mo ang misoprostol lang, mas mainam kung ang isang komadrona, nars o doktor ay masusuri ka 2-3 linggo matapos inumin ang mga pildoras. Sa pamamagitan ng isang pagsusuri ng balakang, malalaman nila kung buntis ka pa rin. Kung hindi mo gusto ang pagsusuri ng balakang, maaari kang humiling ng ultrasound (kung mayroon). Hindi mo kailangang sabihing uminom ka ng pang-aborsiyong pildoras. Maaari mong sabihin sa kanila na sa palagay mo ay buntis ka at nagkaroon ng pagdurugo o nagkaroon ng pagdurugo na iba sa karaniwan mong regla.

Dapat kang bumisita sa iyong tagapaglaan ng pangangalagang pangkalusugan kung pakiramdam mong:

 • May sakit ka o ang nararamdaman mong pagkirot ay hindi bumubuti. Hindi ka dapat maghintay ng dalawang linggo kung nagkakaroon ka ng ganitong mga problema; humingi ng agarang atensiyong medikal
 • Ang pagdurugo ay matindi at hindi humihina matapos ang 2 linggo.
 • Buntis ka pa rin matapos ang 2 linggo mula sa pag-inom ng mga pang-aborsiyong pildoras.

Tandaan: Dalawang linggo pagkatapos ng iyong aborsiyon, maaaring mag-positibo pa rin ang iyong pagsusuri sa pagbubuntis dulot ng mga nananatiling hormone sa iyong katawan. Kung patuloy mong maramdaman ang pagiging buntis (may paglambot ng suso, pagkahilo, pagkapagod, atbp.) bumisita sa doktor.