Ano ang iyong mararamdaman matapos gumamit ng mga pang-aborsiyong pildoras?

Ang pamimitig at pagdurugo ang mga pangunahing side effect. Ang mga sintomas na ito ay maganda dahil ipinapakita ng mga ito na gumagana ang mga gamot.

  • Para sa ilang kababaihan, ang pamimitig ay napakatindi —higit pa ang sakit kaysa sa pamimitig kapag may regla (kung nagkakaroon ka ng pamimitig tuwing may regla).
  • Para sa ilang kababaihan, ang pagdurugo ay mas malakas kaysa sa pagkakaroon ng regla. Maaari kang magkaroon ng pamumuo sa dugo na kasing laki ng itlog ng manok sa mga unang oras matapos gamitin ang misoprostol.
  • Para sa ilang kababaihan, banayad ang pamimitig at ang pagdurugo ay katulad ng normal na pagreregla.

Gusto naming maging handa ka!

  • Huwag maalarma.kung may matindi kang pagdurugo at may malubhang pagkirot. Kung handa ka sa mangyayaring matinding pagdurugo at malubhang pagkirot sa loob ng ilang oras, luluwag ang pakiramdam mo kung ang pagkirot at pagdurugo ay hindi kasinsama ng iyong inaasahan.
  • Kung makaranas ka ng malubhang pamimitig, magandang gamot ang ibuprofen upang makayanan ang kirot. Maaari kang makabili ng ibuprofen na may lakas na 200 mg over-the-counter (walang reseta) sa karamihan ng mga bansa. Uminom ng 4 na pildoras kada 6 na oras. Maiibsan nito ang iyong pamimitig.

Maging alerto:

Habang pinapalipas ang pagbubuntis, ang mga sintomas na nabanggit sa itaas ay normal.bleeding image

  • Dami ng pagdurugo: Kung napupuno mo ang 2 malalaking pad (gawa sa tela o mga tinatapon) kada oras sa loob ng magkasunod na 2 oras matapos mong malaman na lumipas na ang iyong pagbubuntis, ito ay isang napakalakas na pagdurugo. Dapat kang humingi ng tulong-medikal kung may ganito kang kalakas na pagdurugo. Ang pagkapuno ay nangangahulugan na ang malaking pad ay punung-puno na ng dugo, harap hanggang likod, magkabilang bahagi, at sa pinakalooban.
  • Matinding pagkirot: Kung mayroon kang nararamdamang matinding pagkirot na hindi bumubuti kahit na matapos uminom ng ibuprofen, humingi ng tulong-medikal. Ang ganitong klase ng matinding sakit ay maaaring nangangahulugan na mayroon kang ektopikong pagbubuntis na hindi nakita bago ang aborsiyon at siyang kumakawala sa tubo. Maaaring nasa panganib ang buhay mo!
  • Pakiramdam na may sakit? Maaari kang lagnatin, mahilo, at magsuka sa araw na gamitin mo ang misoprostol, at ito ay normal lang. Kailangang ang maranasan mo sa bawat araw ay ang pagbuti ng iyong pakiramdam matapos gamitin ang mga pang-aborsiyong pildoras, hindi ang pagsama ng pakiramdam. Kung maramdaman mong lumala ang sakit mo anumang araw matapos mong gamitin ang misoprostol, dapat kang humingi ng agarang pangangalagang medikal.