ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ရာတြင္သံုးသည့္ေဆးလံုးမ်ားသံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍သင္၏ေမးခြန္းမ်ား အားလံုးကိုေျဖဆိုရန္ႏိုင္ငံတကာရင္းျမစ္ဌာနအေနျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ကရပ္တည္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ကိုယ္ပိုင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ရာတြင္သံုးသည့္ ေဆးလံုးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ အခ်က္အလက္မွားရယူျခင္းအားပေပ်ာက္ေစရန္ ႏွင့္အခ်က္အလက္မွန္မ်ားကိုေဝမွ်ေပးရန္ျဖစ္သည္- ယင္းမွာၾကိဳတင္၍စဥ္းစားရမည့္အရာ၊ ေဆးလံုးမ်ားရရွိႏိုင္သည့္ေနရာ၊၎တို႔ကိုမည္သို႔ေဘးကင္းစြာအသံုးျပဳပံု၊ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည့္အရာႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအကူအညီကိုရရယူရမည့္အခ်ိန္တို႔ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ရာတြင္အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ေဆးဝါးႏွစ္မ်ိဳးမွာမီဖီကရီစတုန္း (Mifepristone) ႏွင့္ မီဆိုပရိုစတိုလ္(Misoprostol)တို႔ျဖစ္သည္။သင့္တြင္ေဘးကင္းသည့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်မႈျဖစ္ေစရန္ ေဆးလံုးကိုမည္သို႔ေသာက္သင့္ပံုအပါ အဝင္ နည္းလမ္း နည္းလမ္း ႏွစ္ရပ္လံုး (မီဖီကရီစတုန္း (Mifepristone) ႏွင့္ မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol) တို႔ကို တြဲေသာက္ျခင္းႏွင့္မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol)ကိုသာေသာက္ျခင္း) ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွင္းျပထားပါသည္။

ျပဳလုပ္ရမည့္စာရင္း

သင္ေဆးလံုးမေသာက္မီ ျပင္ဆင္ထားရမည့္အရာ –

  • ၎ကသင့္အတြက္ေဘးကင္းမႈရွိပါသလား။ေရွ႔ဆက္မလုပ္မီ ““ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား”” စာမ်က္ႏွာကိုေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရႈ႔ပါ
  • အခံမ်ား
  • ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ
  • ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ့၍ အာဟာရျဖစ္သည့္အစားအစာ
  • အိုင္ဗ်ဴပရိုဖန္သို႔မဟုတ္ အျခား အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးဝါး
  • ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပညာရွင္၏ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္အေရးေပၚအေျခအေန စီမံမႈ
  • သင့္ကိုကူညီမည့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာမိတ္သို႔မဟုတ္မိသားစုဝင္